Recyklohraní – příspěvek naší školy k ochraně životního prostředí

Naše škola se aktivně zapojuje do procesu ochrany životního prostředí díky celostátnímu programu Recyklohraní. V rámci tohoto programu žáci třídí již nepoužívané televizory, monitory a drobné elektrospotřebiče. Spoluorganizátorem programu je společnost Asekol, která zajišťuje svoz a následnou recyklaci vytříděného elektrozařízení.Žáci naší školy v loňském roce 2012 odevzdali k recyklaci 9 televizí, 22 monitorů a 210 kg drobného elektrozařízení. Společnost Asekol následně provedla tzv. LCA analýzu dat, která hodnotí dopady sběru a ekologického zpracování či likvidace elektrozařízení na životní prostředí. Díky tomu můžeme vyčíslit, že jsme ušetřili cca 10 MWh elektřiny, 450 litrů ropy a 45 kubíků vody. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů přibližně o 2 tuny oxidu uhličitého.
Zásluhu na tom mají především ti, kteří si dají tu práci a zodpovědně třídí odpad, čímž pomáhají chránit naše životní prostředí. Děkujeme.

Mgr. Zuzana Vildomcová